Legislativa

V této kapitole projdeme legislativu kolem létání s drony.

S rokem 2021 přichází v platnost nová legislativa kolem dronů, která se dotkne všech, včetně pilotů závodních koptér. Zde najdete stručný a srozumitelný výtah určený pro nás, piloty závodních koptér. Ačkoli se snažíme výtah udělat s nejlepším vědomím a svědomím, vždy jsou směrodatné informace uvedené na webu úřadu pro civilní letectví.

Pojmy

Než se pustíme do samostatného vysvětlování, uděláme si pořádek v pojmech. Zajímat nás budou: Pilot, provozovatel, nezapojené osoba, shromáždění lidí, kategorie a podkategorie provozu a třída typu dronu

Pilot je osoba, která dron řídí (zpravidla pomocí vysílačky).

Provozovatel je fyzická nebo právnická osoba, která dron vlastní nebo si dron pronajímá. V nejběžnějším případě budete tedy zároveň provozovatelem (majitelem) a pilotem současně.

Nezapojená osoba je osoba, která se neúčastní provozu dronu nebo není obeznámena s pokyny a bezpečnostními opatřeními vydáními provozovatelem dronu (chodci, diváci, lidé v parku, pejskaři, apod…).

Shromáždění lidí je dav lidí. Není definován konkrétním počtem lidí, ale souvisí s možností jednotlivce přemístit se tak, aby se vyhnul následkům provozu dronu, který je mimo kontrolu. Pokud je skupina lidí tak hustě namačkaná, že je omezena jejich možnost volně uniknout nebo uhnout dronu, pak je považována za shromáždění lidí.

Hustě osídlený prostor je prostor, který je ve městě nebo jiné obci používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci (např. zástavba, obytné a obchodní zóny, parkoviště obchodních center, apod.). Za hustě osídlený prostor není považováno území obce bez staveb (park, louka, pole, veřejná zeleň).

Každá ze 3 kategorií provozu definuje podmínky, za jakých je možné s dronem létat. Kategorie jsou: certifikovaná, specifická a otevřená. Otevřená kategorie je ta, která nás bude nejvíce zajímat a budeme se jí dále věnovat.  Specifická kategorie je určena pro ty, kteří stylem letu nedokážou splnit podmínky otevřené kategorie (létání ve městech s větším dronem, v omezených prostorech, apod.). Ve specifické kategorii se lety provádějí na základě oprávnění k provozu od UCL a dále se jim věnovat nebudeme. Certifikovaná kategorie je připravená pro drony v budoucnu možná používaných na rozvoz balíků, převoz lidí a podobné aplikace.

Konkrétním dronům je pak přirazena třída typu dronu. Nás budou zajímat třídy typu dronu C0, C1, C2, C3 a C4, soukromě zhotovený dron do 250g a maximální rychlosti 19m/s a soukromě zhotovený dron do 25Kg.

Povinnosti

Jaké pro nás z nové legislativy plynou povinnosti? Pokud váš dron váží méně než 250 gramů a nemá kameru nebo se jedná o hračku tak žádné. Pozor, to že se jedná o hračku musí uvádět prodejce. Vzhledem k tomu, že na hračky jsou kladeny celkem přísné požadavky, s dronem-hračkou se běžně asi nesetkáte.

Pokud vlastníte jakýkoli FPV dron je třeba se registrovat jako provozovatel dronu a všechny své drony označit přiděleným kódem. Na stylu označení dronu nezáleží. Můžete na něj nalepit kus papíru, nebo kód na dron napsat lihovkou. Registraci provedete na webu https://dron.caa.cz/ pod odkazem Registrace provozovatele bezpilotního systému. Po dokončení registrace dostanete přidělený onen kód. Registrace je zdarma a zabere vám asi 2 minuty.

Další povinností každého pilota je absolvovat online výcvik, který naleznete také na webu https://dron.caa.cz/ pod odkazem Registrace a online test pilota bezpilotního systému. V testu (na který máte více pokusů) zodpovíte 40 teoretických otázek. Po úspěšném vyplnění testu obdržíte doklad o absolvování online výcviku a můžete létat s drony v podkategoriích A1 a A3 otevřené kategorie (řekneme si později). Online výcvik nemusíte absolvovat, pokud létáte se soukromě zhotoveným dronem do hmotnosti 250 gramů a rychlosti 19m/s nebo s dronem, který je označený třídou typu C0. Typicky se tedy jedná o Whoopy, Toothpicky a malé 2-3″. U výkonnějších koptér pozor na omezení z hlediska maximální rychlosti. Tu nejsnadněji změříte tak, že si vytyčíte dva body o známé vzdálenosti (třeba dva stromy, kde vzdálenost změříte na mapách) a změříte čas, za jak dlouho dron doletí pod plným plynem z bodu A do bodu B. Čas jednoduše změříte z DVR.

 

Pravidla

Zde si povíme o samotném FPV a trochu víc třídě typu dronu a podkategoriích otevřené kategorie.

S novou legislativou se myslí i na nás, piloty FPV. Provoz přes FPV je povolen, pokud vedle sebe máte osobu (pozorovatele/spottera) udržující přímý oční kontakt s dronem a sledující okolní prostor, aby bylo jisté, že neohrožujete další strany. Pozorovatel/spotter dronu musí být vedle vás, tak aby s vámi mohli okamžitě komunikovat a pokud uvidí překážku, dát vám patřičné instrukce. V každém případě, i během provozu FPV, je dálkově řídící pilot stále zodpovědný za bezpečnost letu. Je tedy třeba stále létat na vzdálenost, na kterou pozorovatel dron uvidí. Mít sebou pozorovatele, který vás informuje o okolních pejskařích, cyklistech a dalším dění, byla velmi dobrá praxe i za staré legislativy.

Pokud si budete dron sami stavět (nebo si koupíte komponenty a necháte si ho složit), jedná se o soukromě zhotovený dron. Soukromě zhotovené drony lze rozdělit na ty s maximální vzletovou hmotností 250 gramů (tedy včetně baterie) a maximální rychlostí 19m/s a na ty s maximální hmotností 25Kg. Pokud si koupíte dron hotový, prodejce je povinen (od 1.1.2023) označit dron třídou typu C0-C4 a přidat provozní příručku se specifikacemi dronu, takže hned víte, kam dron patří a jak s ním naložit. Třída C0-C4 značí, že dron splňuje jisté požadavky, které musí výrobce dodržet. V oblasti závodních dronů se bude nejčastěji jednat o C0 a C4. Znamená to, že dron se štítkem může udělat pouze firma, která štítkem ručí za dodržení požadavků. Pokud budete na dronu s označením C dělat změny a úpravy, které nejsou povolené v provozní příručce, C se ruší a dron pak spadá mezi ty soukromě zhotovené. Vzhledem k tomu, že C0 vlastnostmi odpovídá soukromě zhotovenému dronu pod 250g a 19m/s a C4 vlastnostmi odpovídá soukromě zhotovenému dronu s maximální hmotností 25Kg, je to v našem případě FPV závodních dronů jedno. Velmi důležitou novinkou je i omezení věku pilota. Pro třídu typu C0 a soukromě zhotovený dron do 250g a 19m/s žádné věkové omezení není. Ve všech ostatních případech je minimální věk pilota 16 let. Piloti mladší 16 let mohou létat pouze pod dohledem. Dohlížející osoba musí splňovat veškeré požadavky na pilota, tedy být starší 16 let a absolvovat online výcvik pilota.

Co se týče letových kategorií, otevřená letová kategorie má 3 podkategorie – A1, A2 a A3. Podkategorie A1-A3 určují, kde se s dronem smí a nesmí létat. Ve všech podkategoriích se smí létat maximálně do výšky (vzdálenosti) 120m od terénu. Ve všech kategorií je také zakázáno létat v určitých prostorech jako jsou okolí letišť, národní parky a další. Kompletní seznam prostorů a jejich omezení najdete na https://dronview.rlp.cz/. Pro všechny kategorie také platí nutnost létat na dohled pilota nebo pozorovatele, absolvovat příslušný online výcvik (pokud je potřeba) a být seznámen s pokyny výrobce dronu (pokud existují – u dronu se štítkem C by měly). Také je zakázáno pilotovat dron, pokud je pilot nezpůsobilý, ať už v důsledku konzumace psychoaktivních/halucinogenních látek nebo alkoholu, nebo se necítí dobře z důvodu nemoci. Opatření obecné povahy pak povoluje létání v prostorech ATZ, CTR a MCTR do 100metrů mimo ochranná pásma letiště. Pokud je dron těžší než 910 gramů, je třeba létat alespoň 5500m od vztažného bodu letiště. Létání v hustě osídleném prostoru je zakázáno.

 

Podkategorie A1

V podkategorii A1 je zakázáno nad shromážděními osob a v zakázaných prostorech (viz. dronview). Omezení jsou tedy pro podkategorii A1 nastavena velmi volně.

V případě dronu s označením třídy C1 je třeba minimalizovat lety nad nezapojenými osobami. V případě dronu bez štítku do 500 gramů nesmíte přelétávat nad osobami vůbec. Opatření obecné povahy však lety v hustě osídleném prostoru zakazuje.  

Podkategorie A2

V podkategorii A2 je třeba dodržovat od nezapojených osob bezpečnou vzdálenost, minimální však 30 (ve zvláštních případech 5) metrů. Pro lety v podkategorii A2 je potřeba splnit další zkoušku od UCL. Podkategorie A2 se vzhledem k nárokům na třídu typu dronu ve většině případů pilotů závodních FPV dronů týkat nebude.

Podkategorie A3

V podkategorii A3 je zakázáno létat v urbanistickém prostředí (ve městech). Dále je třeba dodržovat vzdálenost minimálně 150 metrů od obytných, obchodních,
průmyslových nebo rekreačních prostor a létat pouze v oblastech, kde se nenachází žádné nezapojené osoby v okruhu, v němž může být dron provozován.

Přesněji: tam, kde dálkově řídící pilot důvodně očekává, že nebudou ohroženy žádné nezapojené osoby v okruhu, v němž je provozováno bezpilotní letadlo po celou dobu provozu bezpilotního systému. Pokud nezapojená osoba vstoupí do dosahu provozu dronu, měl by pilot provoz v případě potřeby přizpůsobit tak, aby byla zajištěna bezpečnost této osoby. V případě, že není bezpečnost provozu dronu zajištěna, měl by dálkově řídící pilot provoz přerušit. Minimální horizontální vzdálenost od osoby, která oblastí prochází, by měla být stanovena následovně:

  • minimálně 30 metrů
  • ne méně než výška (pravidlo 1:1, tzn. pokud dron letí ve výšce 30 m, vzdálenost od nezapojené osoby by měla být alespoň 30 m
  • ne méně, než je vzdálenost, kterou by UA uletělo za 2 sekundy při maximální rychlosti (předpokládá se reakční doba 2 sekundy) – pro průměrný závodní dron cca 90 metrů

 

Provázání jednotlivých podkategorií otevřené kategorie a třídy dronu najdete relativně přehledně v tabulce. Pro FPV používání nás zajímá primárně:

  • Podkategorie A1 – drony se štítkem C0 a soukromě zhotovený dron do 250g a 19m/s. Do 1.1.2023 tam spadá i koupený (nikoli soukromě zhotovený) dron bez štítku do 500 gramů, s tím, že nesmí přelétávat nad lidmi. Pokud si pořídíte hotový BNF závodní dron, do 500g, mělo by s ním jít létat podle A1. Jakoukoli úpravou, která není výslovně povolena v manuálu (instalace přijímače, použití jiné baterie, výměna motorů,…), se z dronu stává dron soukromě zhotovený.
  • Podkategorie A3 – drony se štítkem C4 a soukromě zhotovený dron do 25Kg.

 

Konečné shrnutí a rychlovysvětlení pro FPV pilota obecného

  1. Provedu registraci provozovatele a svoje drony označím kódem
  2. Provedu registraci pilota a vyplním test (jen se to naučte…)
  3. Podívám se, do jaké třídy typu můj dron spadá – na 99% buď soukromě zhotovený do 250 gramů a rychlosti 19m/s nebo soukromě zhotovený do 25Kg (u nových koupených případně C0 nebo C4)
  4. Podívám se, podle které podkategorie se typem mého dronu létá – A1 – pod 250g a 19m/s (kolik to má palců je jedno) nebo A3 v ostatních případech (jestli máte 25Kg koptéru, chci jí vidět :))
  5. Vezmu sebou spottera a lítám podle pravidel dané podkategorie – A1 – skoro kdekoli nebo A3 – jdu s tím na louku

 

Další díl